Dental Tribune Vietnam – tất cả thông tin về các sự kiện nha khoa quan trọng

Search Dental Tribune

Events

Filter
Tháng 12 2023
Event 01 - 02 Tháng 12 2023

4th International Congress of Integrative Medicine

Location: Porto, Portugal
Tháng 8 2023
Tháng 9 2021
Online Event 26 - 29 Tháng 9 2021

FDI World Dental Congress 2021

Location: online
Online Event 24 Tháng 9 2021

IDT International Digital Denture Symposium 2021

Location: online
Tháng 3 2021
Event 20 Tháng 3 2021

World Oral Health Day 2021

Tháng 6 2020
Event 20 Tháng 6 2020

1st International MI Congress

Event 19 - 20 Tháng 6 2020

24H GLOBAL SYMPOSIUM

Tháng 5 2020
Event 25 - 29 Tháng 5 2020

International Expert Symposium 2020

Tháng 3 2019
Event 20 Tháng 3 2019

World Oral Health Day 2019

Tháng 5 2018
Event 15 Tháng 5 2018

World Orthodontic Health Day

Tháng 3 2018
advertisement
advertisement